top of page

SuzudenTH - Work from Home 04May2021

ประกาศ แจ้งพนักงานเริ่มทำงานจากที่บ้าน (Work from Home)

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่ระบาดเพิ่มมากขึ้นและส่งผลทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางบริษัท ซูสึเด็น อินดัสเทรียล(ไทยแลนด์) จำกัด จึงได้ให้พนักงานเริ่มทำงานจากที่บ้าน (Work from Home)ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทฯจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอย่างอื่น


ซึ่งท่านสามารถติดต่อบริษัทฯผ่านทาง e-mail: info@suzuden.co.th หรือ

Line: @suzuden.th ได้ตลอดเวลา

ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อและการประสานงาน


156 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page